14 způsobů, jak se vyhnout problémům s čínskými dodavateli – 5. díl

V minulém díle jsme se zaměřili na některé důležité aspekty komunikace, týkající se problémů vznikajících při realizaci zakázek v Číně. Dnes zde zmíníme některé praktické aspekty, spojené s platbou čínskému dodavateli.

10. Plaťte pokud možno vždy až ve chvíli, kdy jste v Číně dosáhli prokazatelného výsledku

Platba do Číny je v podstatě vždy nezvratným krokem, projevem toho, že obchod myslíte vážně a chcete jej dotáhnout do konce. Ať již s daným čínským partnerem spolupracujete dlouhou dobu, nebo je to poprvé, je nutné neustále dodržovat některá základní pravidla, které si níže popíšeme.

V zásadě existuje trojí způsob, jak platit:

  • bankovní platební nástroje (dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso)
  • hladká platba (tedy bankovní převod peněz, angl.zkratka T/T)
  • kombinace obojího (záloha bankovním převodem, doplatek akreditivem)

Dokumentární akreditiv

Pokud je objem obchodu poměrně velký, je vždy lepší volit akreditiv (dále jen L/C neboli “letter of credit”). Využití tohoto  nástroje sice něco stojí, na druhou stranu poskytuje garanci jak pro vás, tak pro vašeho čínského dodavatele – do platebního vztahu totiž vstupují bankovní instituce a platby probíhají na základě objektivních skutečností (předložení jasně vydefinovaných dokumentů a dokladů).

Využití L/C se řídí standardními pravidly, proto zde alespoň zdůrazněme jeden dobrý tip: chtějte, aby jedním z dokumentů, který čínský dodavatel musí předložit bance, byl certifikát o provedení kontroly zboží před nakládkou. Kontrolu by měla provést a certifikát vystavit vámi určená nezávislá třetí osoba.

Hladká platba

Řada čínských výrobců dokumentární akreditiv odmítá, protože náklady na něj snižují jejich reálnou marži z obchodu. V tom případě je nutné využít hladké platby.

Je obvyklé, že při zadání výroby se platí záloha, zpravidla ve výši 30% z celkové částky.  Je to normální a v drtivé většině případů se tomu nedá vyhnout. Pokud jste si ale svého výrobce dobře prověřili a není důvod se domnívat, že jde o podvodníka, nekvalifikovanou firmu či jinak nevhodného partnera, zálohu uhraďte.

Doplatek ve výši 70% se pak hradí nejčastěji po nalodění a předložení elektronické kopie námořního konosamentu. Řada výrobců požaduje doplatek 70% ještě před expedicí ze závodu. Tuto druhou variantu doporučujeme vždy odmítnout, protože v praxi znamená, že výrobce bude mít na svém účtu připsáno 100% částky za zboží v okamžiku, kdy má vaše zboží stále fyzicky pod kontrolou ve svých prostorách.  V politováníhodných případech tak může dojít k tomu, že po uhrazení kupní ceny zboží jednoduše nedodá a prodá je jinému zákazníkovi.

Jak bylo uvedeno výše, měli byste vždy platit až po dosažení určitého prokazatelného výsledku. Má-li být dle smlouvy platba rozdělena do více etap, měli byste být čínskému partnerovi dlužni až do okamžiku, kdy máte 100% jistotu, že daná etapa byla úspěšně dokončena a nevznikly žádné zárodky budoucích problémů. Klíčovým prvkem je zde provádění důkladné kontroly během výroby zboží a zejména kontroly zboží před nakládkou.

Základní pravidlo tedy zní: je nezbytné udržovat rovnováhu v odběratelsko-dodavatelském vztahu a mít k dispozici účinné páky na dodavatele.

Je rovněž zapotřebí dodržovat některá další pravidla:

  • zásadně plaťte jen na firemní účet (účet, u něhož je jako beneficiář uvedena daná firma) a odmítněte platbu na soukromé účty fyzických osob. Pokud na tom bude zástupce dodavatele trvat, najděte si raději jiného.
  • pokud je jako beneficiář uvedena jiná firma, žádejte o písemné vysvětlení důvodů, proč tomu tak je.

Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>