Slovníček pojmů

Připravili jsme slovníček pojmů, které se Vám budou hodit nejen při obchodování s čínskými firmami.

 

1. ZKRATKY UŽÍVANÉ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

ATA: (Actual time of arrival) Skutečná doba příjezdu

ATD: (Actual time of departure) skutečná doba odjezdu

AWB (Air Waybill): Letecký nákladní list b/c bulk cargo hromadný náklad

B/L (Bill of Lading): Konosament/náložný list

BAF (Bunker Adjustment Factor): Palivová přirážka

C/L (Charter Party): Smlouva o nájmu/provozu lodi

CAF (Currency Adjustment Factor): Měnová přirážka

CMR: Nákladní list, přepravní doklad v rámci úmluvy CMR

CMR Úmluva:  mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě

colli (kolli): Jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.

COTIF: Úmluva o mezinárodní železniční přepravě

CTD (Combined Transport Document): nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea – Air

DCH: Deklarace celní hodnoty

DCHd: Deklarace celní hodnoty doplňková

DWCC (Deadweight cargo capacity): Čistá nosnot lodi (max. nosnost nákladu)

DWT (Deadweight all told): Hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)

ETA (Expected time of arrival): Předpokládané připlutí

ETC (expected time of completion): předpokládané ukončení nakl./vykl.

ETD (Expected time of departure): Předpokládané odplutí

ex. B/L (Exchange Bill of Lading): Obchodovatelný konosament

FCL (Full Container Load): Naplněný kontejner

FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt FIATA): Speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)

FIO (Free in and out): Volně do a z lodi

FIOS (Free in and out and free stowed): Volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi (včetně štauerky)

FIOT (Free in and out and free trimmed): Volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)

GRT (Gross Registered Ton): Hrubá prostornost lodi v rejstř. tunách

ICC (International Chamber of Commerce): Mezinárodní obchodní komora

INCOTERMS 2000 (International Commercial Terms): Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek

IRU (International Road Transport Union): Mezinárodní unie silniční dopravy

JCD: Jednotná celní deklarace

JCDd: Jednotná celní deklarace doplňková

JPPCIM: Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mez. železniční přepravě zboží karnet

TIR: Mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu

LCL (Less than container load): částečný náklad pro kontejner

Lo/Lo (Lift-on/Lift-off Containership): Kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů

lps (Lumpsum): Paušální dopravné

M/R (Mate´s Receipt): potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí zboží na loď

M/W (Measurement/weight): míra, kubatura/váha

NCTS (New Computerised Transit System): elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu

NHM (Nomenclature Harmonisée Marchandises): označení pro Harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě

o.w.t. (Ordinary working time): Normální pracovní čas

PLM: Překročená ložná míra

ppd (Prepaid): Vyplaceně

RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

Ro/Ro (Roll on/roll off): Lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět, resp. přeprava kamionu po řekách

RoLa (Rollende Landstrase): Kombinovaná doprava silnice/železnice

SMGS: Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží

T/C (Time-charter): nájem na dobu

TBA (To be announced): bude vyhlášeno

TCP: Tranzitní celní prohlášení

TEU (Twenty-Foot-Equivalent Unit): Označení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky

w.p. (Weather permiting): pokud počasí umožní

 

2. INCOTERMS 2000

pozn.: od roku 2011 vstoupily v platnost upravené podmínky INCOTERMS 2010 (viz níže), volba verze INCOTERMS je vždy na smluvních stranách.

EXW – EX WORKS (… named place)

Ze závodu (… ujednané místo)

Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě (skladě, továrně, nebo jiném ujednaném místě) dodavatele, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu. Tímto okamžikem splní prodávající svou povinnost dodávky. Prodávající však má, kromě obecných povinností, též za povinnost poskytnout pomoc při obstarávání dokladů, které se vystavují v zemi odeslání anebo v zemi původu, avšak na nebezpečí a útraty kupujícího. Stejně tak celní poplatky a dávky v zemi vývozu hradí sám kupující.

FCA – FREE CARRIER (… named place)

Vyplaceně dopravci (… ujednané místo)

Prodávající je povinen předat dodávané zboží v ujednaném místě dopravci. Způsob dopravy a dopravce volí kupující. Jestliže kupující neudal přesné místo, může prodávající volit mezi místem nebo stanoveným pásmem, kde dopravce převezme zboží do své péče. Na kupujícího přecházejí okamžikem převzetí zboží dopravcem náklady a rizika spojená se zbožím. Kupující má rovněž za povinnost hradit celní poplatky a dávky z důvodu vývozu, výlohy s osvědčením o původu a konzulární poplatky.

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (… named port of shipment) 

Vyplaceně k boku lodi (… ujednaný přístav nalodění)

Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží k boku lodi v místě nalodění stanoveném kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající obstarává na vlastní náklady obvyklý čistý doklad prokazující dodání zboží k boku stanovené lodi, obstarává kupujícímu osvědčení o původu a poskytuje mu pomoc při opatřování vývozního povolení, na náklad kupujícího. Kupující nese případné další výlohy a rizika spojená se zbožím, pokud by loď nebyla včas na místě nebo nemohla nalodit zboží nebo ukončit příjem nákladu ve stanoveném termínu.

FOB – FREE ON BOARD (… named port of shipment) 

Vyplaceně loď (… místo nalodění)

Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží na palubu lodi (přechodem zboží přes zábradlí lodi) v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající hradí veškeré náklady s dodáním zboží na palubu včetně daní, dávek a poplatků ukládaných z důvodu vývoz. Zárověň je povinen obstarat na vlastní náklad obvyklý čistý doklad prokazující dodání zboží na jmenovanou loď. Na žádost a výlohy kupujícího obstarává také osvědčení o původu zboží a poskytuje pomoc při obstarávání dalších dokladů. Kupující je povinen na vlastní náklady najmout loď nebo zajistit lodní prostor a uvědomit prodávajícího o jménu lodi, místu nalodění a dnech určených pro dodání zboží na loď. Kupující nese případné další výlohy, které by vznikly, kdyby loď nebyla ve stanovený den na místě nebo kdyby nemohla zboží nalodit a dále výlohy vzniklé nedodáním nebo opožděným dodáním dopravních dispozic.

CFR – COST AND FREIGHT (… named port of destination) 

Náklady a přepravné (… ujednaný přístav určení)

Prodávající obstarává na vlastní náklady přepravu zboží až do ujednaného místa určení. Rizika spojená se zbožím však nese pouze do okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí také na vlastní náklady obstarat všechna povolení nezbytná pro vývoz zboží a na žádost a náklady kupujícího obstarat osvědčení o původu zboží a konzulární fakturu. Kupující nese všechny výlohy a poplatky spojené se zbožím po dobu plavby (s vyjímkou přepravného a výloh spojených s vyloděním), pokud nejsou zahrnuty v přepravném. Kupující hradí rovněž veškeré celní poplatky a daně v zemi dovozu, včetně dovozního povolení.

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT (… named port of destination)

Náklady, pojištění a přepravné (… ujednané místo)

Náklady, pojištění a přepravné. Prodávající má stejné povinnosti jako u doložky CFR, ale navíc je povinen opatřit na vlastní náklady převoditelnou námořní pojistku proti přepravním nebezpečím uvedeným ve smlouvě. Pojištění má být sjednáno u pojistitelů nebo pojišťoven dobré pověsti, má krýt cenu CIF zvýšenou o 10% a má být uzavřeno, pokud je to možné, v měně smlouvy.

CPT – CARRIAGE PAID TO (… named place of destination) 

Přeprava placena do (… ujednané místo určení)

Prodávající sjednává na své náklady přepravu zboží do sjednaného místa určení. Nebezpečí ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího však již dodáním zboží prvnímu dopravci. Prodávající též sjednává na vlastní náklady povolení nezbytná pro vývoz zboží a hradí všechny poplatky a náklady veškerých formalit, které musejí být splněny.

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (… named place of destination) 

Přepravné a pojištění placeno do (… místo určení)

Prodávající má stejné povinnosti jako podle doložky CPT. Musí však navíc na vlastní náklady sjednat dopravní pojištění u pojišťovny dobré pověsti, a to za podmínek výslovně dohodnutých nebo za podmínek, které jsou z hlediska prodávajícího přiměřené s ohledem na obchodní zvyklosti, povahu zboží a ostatní okolnosti mající vliv na přepravní rizika (nejsou-li podmínky výslovně sjednány). Pojištění musí krýt cenu zboží podle smlouvy zvýšenou o 10% a má být uzavřeno, pokud je to možné, v měně smlouvy.

DAF – DELIVERED AT FRONTIER (… named place) 

S dodáním na hranici (… ujednané místo)

Náklady a riziko přechází na kupujícího, jakmile odbavené zboží bylo dáno k dispozici pro vývoz v ujednaném místě před celní hranicí sousední země. Prodávající má za povinnost poskytnout kupujícímu obvyklý dopravní doklad, skladní list, vydací list, naloďovací potvrzení nebo podobný doklad a zajistit rubopisem nebo jiným způsobem vydání zboží kupujícímu nebo na jeho řad v ujednaném místě. Dále má zaplatit veškeré celní poplatky a dávky, vnitrostátní a spotřební daně, statistické poplatky vybírané v zemi odeslání či jinde až do okamžiku, kdy dává zboží k dispozici kupujícímu.

DES – DELIVERED EX SHIP (… named port of destination) 

S dodáním z lodi (… ujednaný přístav určení)

Náklady a rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na lodi ve sjednaném přístavu v obvyklém vykládacím místě. Prodávající má povinnost uvědomit kupujícího včas o předpokládaném dni příjezdu jmenované lodi a dodat mu včas konosament nebo vydací list a případně jiné doklady nezbytné k převzetí zboží. Prodávající má zároveň povinnost opatřit na žádost a náklady kupujícího osvědčení o původu a konzulární fakturu, a poskytnout mu pomoc při obstarávání dalších dokladů vystavovaných v zemi nalodění nebo původu.

DEQ – DELIVERED EX QUAY (… named port of destination) 

S dodáním z nábřeží – clo placeno (… ujednaný přístav určení)

Prodávající má povinnost dát zboží odbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu až na nábřeží v ujednaném přístavu určení, nést veškeré výlohy a rizika spojená se zbožím až do tohoto místa, obstarat na vlastní náklady dovozní povolení a nést veškeré výlohy související s celním projednáním, dovozními daněmi a dávkami. Navíc musí na své náklady opatřit doklady, které by kupující potřeboval k převzetí zboží a k jeho dopravě z nábřeží. Kupující hradí náklady a nese rizika spojená se zbožím od okamžiku, kdy mu zboží bylo dáno k dispozici na ujednaném místě.

DDU – DELIVERED DUTY UNPAID (… named place of destination) 

S dodáním clo neplaceno (… ujednané místo určení)

Prodávající má za povinnost dát zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě v zemi dovozu, nést všechny výlohy a rizika do okamžiku dodání, včetně výkladky (s vyjímkou cla, daní a jiných úředních poplatků placených při dovozu). Kupující hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a dávky a obstarává dovozní povolení.

DDP – DELIVERED DUTY PAID (… named place of destination) 

S dodáním clo placeno (… ujednané místo určení)

Náklady a rizika spojená se zbožím přecházejí na kupujícího na sjednaném místě určení. Prodávající opatřuje dovozní povolení, hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a jiné dovozní dávky. Pokud smlouva výslovně neuvádí opak, není povinností prodávajícího opatřit pojistku.

 

3. INCOTERMS 2010

Nová pravidla INCOTERMS 2010 obsahují místo dosavadních 13 doložek, uvedených v posledním vydání INCOTERMS 2000, pouze 11 doložek.

Těchto 11 doložek je pak rozděleno do dvou základních skupin:

1) Doložky platné pro všechny druhy dopravy (jde o doložky EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP)

2) Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu (doložky FAS, FOB, CFR, CIF)

Hlavní změny oproti INCOTERMS 2000 se týkají první skupiny. Jak je vidět, došlo k nahrazení dosud existujících doložek DDU, DAF, DEQ a DES novými doložkami DAT a DAP. Tyto nové doložky – DAT (delivered at terminal) a DAP (delivered at place)

Doložka DAT je určena pro všechny druhy přepravy vč. přepravy kombinované. Pod pojmem terminál se rozumí volné prostranství nebo budova – n apř. nábřeží, překladiště, sklad, kontejnerový terminál, letiště a podobně. Prodávající nese výlohy a rizika včetně vykládky zboží až do ujednaného přístavu či místa určení.

Doložka DAP pak představuje místo, které si strany určí a může tak de facto suplovat nově zrušenou doložku DDU.

U doložek FOB, CFR a CIF došlo k úpravě přechodu rizika z prodávajícího na kupujícího. Okamžikem přechodu rizika již není moment, kdy zboží přechází přes zábradlí lodi, ale okamžik naložení na palubu lodi.

 


 

Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>