Celní řízení

Při mezinárodních obchodních operacích, jako je dovoz a vývoz zboží z Číny, je jednou ze stěžejních záležitostí, které podmiňují úspěch či neúspěch celé operace, celní řízení. Pomůžeme vám porozumět tomuto procesu.

Co obsahuje celní řízení u vývozu a dovozu zboží z Číny – rozhoduje celní úřad

Celní řízení je zahájeno na základě podání celního prohlášení celnímu úřadu buď v písemné či elektronické podobě a obsahuje:

 • podání JSD (Jednotného správního dokladu)
 • kontrolu zboží a dokumentů
 • vyměření cla, DPH při dovozu a spotřební daně
 • zaplacení celního dluhu
 • propuštění do celního režimu

Jaké doklady je nutné předložit při celním řízení?

Při celním řízení je třeba předložit:

 • JSD, tedy Jednotný správní doklad (dříve se používal dokument zvaný JCD, Jednotná celní deklarace), který se podává při dovozu. Při vývozu, který se již uskutečňuje elektronicky systémem e-vývoz, se používá elektronické celní deklarace a je možné vytisknout Vývozní doprovodný doklad, VDD.
 • Deklaraci celní hodnoty v případě, že celní hodnota přesahuje 175 000 CZK.
 • Certifikát o původu zboží, který má několik forem v závislosti na zemi původu, vystavuje ho vývozce a potvrzuje Hospodářská komora ČR.
 • Obchodní fakturu, tu vystavuje vývozce a zní na jméno dovozce, prokazuje měnu a částku, která je nebo bude hrazena do zahraničí.
 • Přepravní doklad pro zjištění přepravních výloh, pokud je to účelné, předkládá se také balicí list.
 • Další doklady, které jsou předepsané či dohodnuté, jako např. zdravotní a veterinární certifikáty, osvědčení o chemickém složení apod.
 • číslo EORI. Toto číslo se přiděluje všem importérům  na trh EU.

Celní sazebník TARIC pomůže s celní sazbou

Celní sazby je možné vyhledat v celním sazebníku TARIC prostřednictvím internetového portálu Evropské komise a to buď na základě popisu zboží, nebo na základě číselného sazebního zařazení.

Nezávazné informace k sazebnímu zařazení zboží lze získat prostřednictvím portálu Celní správy České Republiky, aplikací EENVS.

O závazné informace o sazebním zařazení zboží je nutné požádat některý z celních úřadů České Republiky vyplněním formuláře ZISZ (závazná informace o sazebním zařazení zboží).

Co je celní hodnota a jak se počítá?

Celní hodnota, která je základem pro vypočítání cla a daní, je cena, která byla nebo má být skutečně zaplacena za zboží dodané z Číny do EU. Započítávají se do ní tedy náklady na dopravu, pojištění, licenční poplatky a jiné náklady, blíže specifikované v celních předpisech. Můžete se o nich více podrobně dočíst na webových stránkách Celní správy ČR.

V praxi je převozní cenou obvykle částka uvedená na faktuře dodavatele bez ohledu na to, zda je platba uskutečňována přímo prodávajícímu nebo třetí osobě ve prospěch prodávajícího.

Tato metoda určování celní hodnoty je jednoduchá, průhledná a rychlá, ale nevýhodou je možnost jejího snadného zneužití formou podfakturace zboží.

V případě pochybností může celní orgán požádat o vysvětlení, a pokud toto není uspokojivě podáno, celní hodnota je stanovena jinými, substitučními, způsoby v souladu s celními zákony.

Celní orgány se mohou opírat o zboží stejné, či podobné, které už je dováženo nebo také z cen materiálů, výrobních nákladů, rozumné míry zisku a podobných informací pocházejících z pramenů mimo zemi dovozu.

Kromě toho existuje také metoda, která kombinuje předešlé metody a umožňuje také stanovení celní dohody mezi celní správou a dovozcem.

Pro určování celní hodnoty se nedovoluje používat prodejní cena zboží, které se vyrábí v Unii, cena na domácím trhu v zemi vývozu, ceny zboží pro export do jiné země a metody odporující logice fungování mezinárodního obchodu a zásadám rovné a volné hospodářské soutěže.

Antidumpingové řízení

Pokud společnost prodává tentýž výrobek v zahraničí za nižší cenu, než je tentýž výrobek prodáván na domácím trhu a ohrožuje tím vnitrounijní výroby či jejich rozvoj, může proti tomuto subjektu být zahájeno antidumpingové řízení a následně zavedeno antidumpingové clo.

Pravidla pro zjišťování, zda k dumpingu dochází, určuje Světová hospodářská organizace (WHTO). Základní předpisy týkající se antidumpingu v českém jazyce obsahuje Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.

Orgánem pověřeným provádět antidumpingová šetření je Evropská komise.

Poradenskou a konzultační pomoc v tomto směru poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Osvobození od cla při dovozu zboží z Číny

Od dovozního cla (podle ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1186/2009) jsou osvobozeny zásilky zboží neobchodní povahy a nepatrné hodnoty, pokud jsou zasílány poštovními službami ze třetích zemí přímo příjemci, který se nachází na celním území Společenství. Celková vlastní hodnota zásilky nesmí přesahovat částku 150 EUR. Může se například jednat o výrobní vzorky.

Osvobození od cla se neposkytuje u alkoholických výrobků, parfémů, toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků a také u zboží zasílaného obchodní organizací za úhradu.

Pokud je zboží osvobozeno od cla, je také osvobozeno od DPH. 

Celní režimy

Po ukončení celního řízení může být zboží propuštěno do těchto režimů:

 • Volný oběh
 • Tranzit
 • Uskladnění v celním skladu
 • Aktivní zušlechťovací styk
 • Přepracování pod celním dohledem
 • Dočasné použití
 • Pasivní zušlechťovací styk
 • Vývoz

Pro vyřešení celního řízení pro dovozu zboží z Číny nebo vývozu zboží do Číny se na nás můžete obrátit.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>