Uvádění čínských výrobků na trh EU

Zajímá Vás, za jakých podmínek je možné uvádět čínské výrobky na trh EU? Přečtěte si náš článek.

Pro skupiny výrobků, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost spotřebitelů byly členskými zeměmi EU přijaty směrnice, které určují technické specifikace výrobků tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Výrobce je povinen vydat prohlášení o shodě s těmito směrnicemi. Obecně jde především o Směrnici 92/59/ EHS o všeobecné bezpečnosti výrobků, která je v ČR přejatá zákonem č. 102/2001 Sb.

Vyhněte se pokutě při uvádění výrobku na trh EU

Kdykoliv o prohlášení požádá příslušný orgán dozoru nad trhem, musí jej výrobce či ten, kdo výrobek distribuuje, neprodleně předložit. Neučiní-li tak ve stanoveném termínu, nejen, že výrobky jsou okamžitě staženy z trhu všech zemí EU, ale distributor může být pokutován až do výše 20 milionů Kč.

V ČR je orgánem dozoru podle zákona č. 22/1997 Sb. Česká obchodní inspekce (ČOI).

U některých výrobků je navíc povinné označení CE, které vyjadřuje shodu výrobku s příslušnými požadavky Společenství, vyplývajícími z Evropské dohody i z Protokolu o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků k této dohodě (PECA). Konkrétní požadavky stanovují jednotlivé směrnice a nařízení EU.

Označením CE výrobky získávají přístup na evropský trh a výrobce zároveň stvrzuje zodpovědnost za případné škody způsobené vadou výrobku, pokud vznikly nesouladem s uvedenými technickými specifikacemi.

Škálu výrobků, pro které je označení CE povinné, upravují jednotlivé směrnice.

Mezi nejdůležitější skupiny výrobků patří:

  • zařízení pro použití v potenciálně výbušném prostředí
  • elektrická a elektronická zařízení
  • stroje téměř všeho druhu
  • zdravotnické prostředky a zařízení
  • tlaková zařízení

Prohlášení o shodě u čínských výrobků

Ujistěte se, že vaše prohlášení o shodě obsahuje vše potřebné. Prohlášení o shodě by mělo obsahovat:

  • jméno a adresu výrobce a identifikaci výrobku
  • výčet harmonizovaných norem, na jejichž základě bylo prohlášení učiněno
  • popis výrobku, popř. návod k použití
  • soubor konstrukční a technické dokumentace
  • komplexní dokumentaci obsahující osvědčení zkušebny (tou může být i vnitropodniková zkušebna, pokud má dobré jméno, jinak je potřeba vyjádření notifikovaného orgánu), údaje o použitém systému řízení kvality, plány, popis výrobního postupu a výrobku, použité národní normy atp.

Prohlášení o shodě vydává výrobce/distributor, buď sám, nebo v součinnosti s autorizovanou (notifikovanou) osobou. Tou jsou nezávislé právnické osoby-zkušebny, které jsou k posuzovací činnosti autorizovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Údaje o technických normách (tzv. harmonizované normy) zveřejňuje ÚNMZ ve Věstníku ÚNMZ.

Nezapomeňte své prohlášení o shodě archivovat!

Prohlášení o shodě byste měli uchovávat nejméně po dobu 10 let od ukončení výroby, pokud není směrnicí určeno jinak.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>