DPH při mezinárodním obchodu

Při obchodních stycích se třetími zeměmi vzniká podnikatelům povinnost odvést DPH, za určitých okolností jsou však této povinnosti zbaveni. Jakým způsobem a kdy se musí DPH při mezinárodních obchodních operacích odvádět?

DPH v mezinárodním obchodu – co je to celní dluh?

Dovoz zboží ze třetích zemí (tedy i Číny) je pod celním dohledem a zboží podléhá vyměření celního dluhu. Celní dluh pak zahrnuje clo, DPH a případně též spotřební daň.

Při dovozu do České republiky se tedy DPH odvádí přímo v rámci celního řízení. Zdanitelné plnění při dovozu vzniká u zboží zejména propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu.

Pro vyměření výše cla a DPH je rozhodná cena zboží, která je uvedena na dokladu (standardně je to faktura), který se vztahuje k dováženému zboží. V případě, že vzniknou pochybnosti o správnosti údajů na tomto dokladu, celní úřad může požadovat, aby deklarant předložil další doklady potvrzující správnost údajů uvedených v celním prohlášení. DPH se pak počítá ze součtu hodnoty zboží, ceny dopravy a vyměřeného cla.

Je-li dovozce plátce DPH, má nárok na odpočet daně, kterou na základě celního řízení odvedl celnímu úřadu.

DPH v mezinárodním obchodu – celní řízení probíhá vždy

DPH se neodvádí, pokud je dovoz zboží na základě příslušných předpisů osvobozen od cla a poplatků. V této souvislosti je však velmi důležité uvědomit si, že pokud je celní sazba stanovena na 0 %, neznamená to, že zboží je osvobozeno od cla – celní řízení probíhá, nicméně clo bude nulové a DPH bude vyměřena standardním způsobem.

Dalším případem, kdy se při splnění daných podmínek neplatí clo a DPH, je dovoz zboží nepatrné hodnoty. Hodnotou pro dovoz bez vyměření cla je částka 150 EUR. Od daně je pak osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků. U zboží v rozmezí 22 – 150 EUR se tak neuplatňuje clo, ale DPH ano. Pokud cena obsahu zásilky překročí limit 150 EUR, nejedná se o zásilku nepatrné hodnoty a zboží bude podléhat vyměření celního dluhu (cla a daně). Není přitom důležité, zda se jedná o zboží pro komerční účely, či soukromě zaslaný dárek.

Nenechte se zlákat k celnímu podvodu

Systém osvobození od cla a DPH samozřejmě může některé, zejména drobné dovozce navádět k záměrnému podhodnocování dováženého zboží (ať již proto, aby zboží spadalo do kategorie „zboží nepatrné hodnoty“, nebo proto, aby se snížila výše celního dluhu). Tyto případy jsou ale zpravidla odhaleny, ať již při samém celním řízení, nebo při zpětné kontrole, během které mohou celní orgány vyžadovat předkládání dokumentů a nahlížet do účetnictví dovozce.

Copyright © 2014  MERSINIS, spol. s r.o.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>