Jak na pohledávky a dluhy v Číně?

Spolupráce s čínskými firmami někdy bohužel vyústí do nežádoucí situace, kdy čínský dodavatel odběrateli dluží – ať již z titulu bezdůvodného obohacení (zaplacená záloha bez dodaného zboží), nebo z titulu kompenzace dle smlouvy v rámci reklamačního řízení.

Jaké jsou tedy vlastně možnosti a podmínky pro uplatnění pohledávek v Číně a vymáhání dluhů?

Vymáhání dluhů v Číně

V minulosti bylo prostředí vymáhání dluhů v Číně velice nevybíravé  – běžnými jevy bylo použití násilí, výhružek a vydírání a dalších nelegálních prostředků. Čínská vláda na to v minulosti reagovala zavedením nařízení, dle kterých to jsou nadále pouze čínské právnické firmy, které mohou dluhy legitimně vymáhat. Tím byly všemožné vymahačské agentury postaveny mimo rámec zákona.

Přesto, že toto opatření pomohlo pročistit prostředí pro vymáhání dluhů, stále existuje řada prvků, které vymáhání dluhů v Číně komplikuje: čínské společnosti se velmi často nacházejí v situaci druhotné platební neschopnosti, přičemž kvalifikovaně odhadnout jejich kredibilitu je kvůli nedostatku transparentnosti a zfalšovanému účetnictví velice složité.

Čínští dlužníci často uplatňují zdržovací taktiku – v Číně je totiž dluh vymahatelný jen ve lhůtě dvou let od uzavření prvotního kontraktu. Věřitel může stanovit dlužníkovi lhůtu pro zaplacení a současně připojit varování, že nezaplacení povede k soudní žalobě, nicméně je vhodné zahájit kroky neprodleně, neboť již po roce začínají šance na úspěšné vymožení povážlivě klesat.

Jaké jsou cesty k vymožení pohledávky či dluhu v Číně?

Pohledávky v Číně je vhodné vymáhat ve dvou etapách. První etapou je smírčí vyjednávání s čínským dlužníkem.

Pokud toto jednání nevede k výsledku, je na místě druhá etapa  – soudní žaloba u příslušného čínského soudu nebo zahájení rozhodčího řízení.

V každém případě je třeba s eventualitou, že čínský dodavatel bude dlužit, počítat dopředu, a dostatečně se na tuto variantu připravit. Znamená to, že musíte mít k dispozici co nejdetailnější dokumentaci k celému případu – veškerou komunikaci s čínským dodavatelem, podepsaný kontrakt, výpisy z účtu o platbách čínskému dodavateli, potvrzení přijetí platby, výzvy k úhradě dluhu a veškerou další dokumentaci související se zakázkou.

Pokud je čínský dlužník v prodlení a na výzvy k platbě nereaguje, nebo platbu přímo explicitně odmítne, je zapotřebí dlužníka oslovit prostřednictvím místní právní kanceláře. V této fázi řada firem po obdržení oficiálního dopisu od čínského právního zastoupení dluh uhradí – váha autority místního právního zástupce žádosti věřitele o úhradu dluhu výrazně pomáhá, jelikož dlužník si může být jistý, že ve spolupráci s právníky věřitel učiní všechny kroky, aby svůj nárok uplatnil a často raději dluh uhradí, než by se vystavoval riziku soudního sporu.

Pokud dlužná čínská firma na smírčí jednání nereaguje pozitivně, je pak na rozhodnutí věřitele, zda svůj dluh odepíše, nebo zda dlužníka zažaluje u čínského soudu, případně zda zahájí arbitráž.  Náklady na soudní spor mohou být relativně vysoké a výsledek pochopitelně není vždy jistý. Seriózní čínské právní kanceláře ovšem připraví rámcový rozpočet dopředu, aby se věřitel mohl rozhodnout, zda se mu vůbec vyplatí soudní spor zahajovat.

Soudním sporům v Číně se budeme věnovat v některém z příštích článků.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>