Zvláštnosti soudních sporů v Číně

Pokud se vám podařilo domoci se práva, uznání a zaplacení dluhu smírčím jednáním, můžete si gratulovat. V opačném případě je třeba pečlivě zvážit, zda čínskou společnost zažalujete a budete se domáhat svého práva soudní cestou. V tom případě je třeba uvědomit si, jaké jsou zvláštnosti a odlišnosti soudního řízení v Číně.

Zvláštnosti a odlišnosti soudního řízení v Číně

Prvním a současně velmi důležitým faktorem, na který nesmíte zapomenout, a který současně hraje významnou roli v rozhodnutí, zda se do žaloby pouštět či nikoliv, je koncept spravedlnosti, který v Číně při soudním procesu hraje velmi důležitou roli.

Co to vlastně znamená? Zatímco soudy v Evropě či USA se relativně striktně drží znění zákona a smluvních ustanovení, čínské soudy vedle toho, k čemu se smluvní strany zavázaly v kontraktu, přihlíží k tomu, co je považováno spravedlivé. Pokud tedy žalovaná strana porušila určité ustanovení smlouvy, ale toto porušení je čínským soudem vnímáno jako nutné a v rámci objektivní skutečnosti legitimní, soud to zohlední a protistrana za takové porušení nebude odpovědná v plné míře.

Pokud vám například čínský dodavatel dodal zboží s prodlením, nicméně u soudu prokáže, že to bylo způsobeno např. jím nezaviněným nedodáním klíčových vstupních materiálů (tedy zaviněním třetí strany, kterému dodavatel při nejlepší vůli nemohl zamezit), nelze se příliš spoléhat na to, že vám soud přiřkne penále z prodlení, byť smlouva takové penále z prodlení zakotvuje.

Jiný případ: pokud je například porušení kontraktu způsobeno špatnou prací jednotlivce ve firmě, soudce může omezit náhradu škody, neboť mu bude připadat nespravedlivé postihnout celou firmu za chybu špatně pracujícího jedince.

Mimosoudní vyrovnání v Číně

Zvláštností, která má úzkou vazbu na čínské kulturní pozadí, je skutečnost, že jakmile dojde k soudnímu řízení, jen zřídkakdy dojde k dohodě o mimosoudním vyrovnání – pokud by totiž čínská protistrana v rámci soudního sporu akceptovala řešení formou mimosoudního vyrovnání, znamenalo by to de facto přiznání viny a z toho vyplývající ztrátu tváře. Pro čínského žalovaného je z tohoto titulu lepší dovést spor do konce a v případě nepříznivého rozsudku svést vinu na soudce. V každém případě to znamená, že musíte být na soud dobře připraveni a nemůžete spoléhat na to, že se čínská protistrana tváří v tvář probíhajícímu procesu raději domluví na smírném řešení.

Náhrada škod a vymahatelnost práva v Číně

V neposlední řadě je třeba počítat s tím, že soudy obvykle nepřiznávají vysoké odškodné např. za ušlý zisk a obdobné požadavky nad rámec skutečné a doložitelné škody. Čínské firmy obvykle ze zakázek získávají velmi nízké marže a nutnost platit vysoké odškodné by je ekonomicky mohla významně poškodit. Soudy tak často mají tendenci neubližovat fungujícím podnikům potenciálně likvidačními finančními nároky žalujícího.

Na závěr je třeba upozornit ještě na jednu eventualitu: ačkoliv vymahatelnost práva se v Číně stále zlepšuje, přesto je to poměrně složité – pro řadu čínských firem (zejména menších firem, které nemají vybudované jméno, které si chtějí chránit) je efektivnější a ekonomičtější, když po rozsudku firmu zavřou a znovu pak založí firmu novou. Pokud máte pocit, že se jedná o tento typ firmy, dobře situaci zvažte.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>